Projektet Aktuale
Projektet Aktuale

E ARDHMJA E PROCESIT TË PAJTIMIT NË KOSOVË DHE NDËRMJET KOSOVËS DHE SERBISË

Ky punim analizon dhe përshkruan procesin e pajtimit në Kosovë dhe ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, duke dhënë një pamje gjithëpërfshirëse të progresit, sfidave dhe mundësive që të dyja vendet kanë. Për më tepër, shqyrton mundësitë që të dy vendet mund të përfitojnë në lidhje me pajtimin nëpërmes procesit të dialogut.


BORXHI NDËRKOMBËTAR I TRASHËGUAR I KOSOVËS

Kjo analizë e studimit është e orientuar në borxhin ndërkombëtar të trashëguar të Kosovës, duke u fokusuar në detyrimet që ka Kosova. Qëllimi i këtij punimi është të krahasoj përvojat e shteteve të tjera të ish-Jugosllavisë duke përcaktuar kreditorët ndërkombëtarë dhe shumat përkatëse. Studimi në thelb do të mbuloj katër çështje specifike, duke filluar me (I) burimin e brendshëm dhe fushëvepimin e detyrimit të Kosovës për t’u pajtuar me shlyerjen e borxheve të trashëguara ndërkombëtare; (II) eksplorimin e përvojave të shteteve të tjera të ish-Jugosllavisë; (III) përcaktimin e kreditorëve ndërkombëtarë dhe matjen apo llogaritjen e fushëveprimit të borxhit të trashëguar, duke përfshirë, siç zbatohet, të dyja shumat e paguara dhe ato të mbetura. Studimi mbaron me seksionin IV, i cili përcakton përfundime dhe rekomandime.


TRASHËGIMIA KULTURORE SERBE NË KOSOVË

Trashëgimia kulturore e një shteti është produkt i të gjithë popujve të ndryshëm që kanë banuar në atë tokë nga parahistoria deri në kohët moderne dhe prandaj si rregull i ndryshëm dhe i shumëllojshëm, reflekton karakterin etnik të krijuesve të tij. Ky studim trajton trashëgiminë kulturore serbe (tani e tutje, SRCH) në Kosovë dhe si kjo mund të trajtohet në kontekstin e një marrëveshjeje përfundimtare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve të tyre. Qëllimi i këtij studimi është se mund të shërbej si një udhërrëfyes për lidhjen e çështjeve komplekse dhe të ndjeshme të cilat janë shkruar me titull dhe që formojnë një përbërës të rëndësishëm të realitetit të Kosovës sot.


DËMSHPËRBLIMET PËR KRIMET E LUFTËS TË KRYERA NË KOSOVË NË DRITËN E MARRËVESHJEVE TË ARDHSHME GJITHËPËRFSHIRËSE DHE LIGJËRISHT OBLIGATIVE NDËRMJET KOSOVËS DHE SERBISË

Ky studim shqyrton madhësinë e dëmeve dhe shkatërrimit të shkaktuar nga autoritetet e Republikës së Serbisë dhe, sipas rastit, Republikës Federale të ish-Jugosllavisë, në territorin e Kosovës që rrjedh nga krimet e luftës dhe nga barbarizmat e tjera të ndërlidhura të cilat janë kryer nga autoritetet e përmendura. Metodologjia bazohet kryesisht në të dhëna autoritative, cilësore dhe sasiore, të prodhuara dhe të publikuara nga mediat neutrale ose forume të institucionalizuara, gjykata (p.sh. ICTY) dhe në rastin e kundërt (p.sh. Human Rights Watch) që kanë shfaqur një shkallë të lartë specifike të objektivitetit në krijimin dhe prezantimin e fakteve përkatëse.


TREPÇA

Qëllimi i këtij punimi është të theksoj statusin ligjor të ndërmarrjeve në ish-Jugosllavi dhe gjithashtu rëndësinë e marrëdhënieve ndërmjet njësive përbërëse të Republikës Socialiste Federale të Jugosllavisë (RSFJ). Në këtë kontekst, rasti specifik që do të analizohet është ndërmarrja shoqërore (SOE) Trepça në Kosovë. Trepça ishte ndërmarrja më e madhe shoqërore në Kosovë dhe një eksportues i madh dhe një burim fitimi në valutë të huaj në Jugosllavi. Ishte një kompleks i madh industrial, metalurgjik dhe kimik i vendosur në Kosovë (edhe pse kishte disa asete të tjera në pjesë të tjera të Jugosllavisë). Në kulmin e saj në fillimin e viteve 1980-ta, ajo punësoi rreth 22,000 njerëz edhe pse niveli i punësimit u zvogëlua gradualisht gjatë viteve 1980 dhe më vonë.


 


 


 

Publikimet e RIDEA-s
Publikimet e RIDEA-s RIDEA publikon artikuj akademik në revista të njohura ndërkombëtare, komente dhe opinione në gazetat e përditshme vendore dhe ndërkombëtare.
Raporte dhe Studime
Raporte dhe Studime Substanca dhe Gjendja e Zbatimit te Marreveshjeve te Dialogut Kosove-Serbi
Artikuj Akademik
Artikuj Akademik Kufijtë e një marrëdhënie të lënë pas dore: Korrupsioni dhe Liria Ekonomike. Qerimi, Qerim R. dhe Sergi, Bruno S.
Revista për Çështje Evropiane dhe Ndërkombëtare
Revista për Çështje Evropiane dhe Ndërkombëtare Gjendja e përgjithshme e sferës së botimeve akademike ose shkencore në Kosovë, Shqipëri, Mal të Zi dhe shtete të tjera.
Komente/OP-ED
Komente/OP-ED Problemet e vjetra dhe shtetet e reja. Qerim Qerimi. (Taipei Times, 2008).
E-newsletter
E-newsletter Përmbledhje e aktiviteteve të RIDEAs në aspekte të ndryshme që shfaqet dy herë në vjet.