Projektet Aktuale
Projektet Aktuale

E ARDHMJA E PROCESIT TË PAJTIMIT NË KOSOVË DHE NDËRMJET KOSOVËS DHE SERBISË

Ky punim analizon dhe përshkruan procesin e pajtimit në Kosovë dhe ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, duke dhënë një pamje gjithëpërfshirëse të progresit, sfidave dhe mundësive që të dyja vendet kanë. Për më tepër, shqyrton mundësitë që të dy vendet mund të përfitojnë në lidhje me pajtimin nëpërmes procesit të dialogut.


MARRËVESHJA PËR ENERGJI DHE MARRËVESHJET E TJERA TË NGJASHME NGA DIALOGU I KALUAR (2011-2018): RRUGA PËRPARA

Ky projekt hulumton në thellësi marrëveshjet për energjinë dhe fusha të tjera që rrjedhin nga dialogu Kosovë-Serbi 2011-2018. Përveç kësaj, jep një analizë mbi rrugën përpara të dialogut, veçanërisht lidhur me energjinë dhe marrëveshjet e tjera.


INVESTIMET NË KOSOVË TË NDËRMARRJEVE SHOQËRORE TË SERBISË PAS VITIT 1999 DHE KOMPENSIMI I KREDITORËVE

Ky studim do të analizoj çështjen e ndërmarrjeve publike dhe shoqërore në dritën e pretendimeve të bëra më sipër. Për më tepër, do të argumentoj se investimet e bëra gjatë ekzistencës së Republikës Socialiste Federale të Jugosllavisë dhe ato të bëra para vitit 1999 i përkasin shteteve përkatëse ku ato asete dhe kompani janë të vendosura; së dyti, të gjitha pronat shtetërore të Serbisë si një shtet pasardhës i RSFJ-së, duke përfshirë asetet e ndërmarrjeve publike të vendosura në Kosovë, do të kalojnë në Kosovë si një shtet suksesor; së treti, ndërmarrjet shoqërore të cilat kanë selinë në një shtet por kanë asete në shtetin tjetër, duhet të shkëmbehen në baza të barabarta ose të kompensohen nga shtetet përkatëse; dhe së fundi, ky studim propozon mekanizma për zgjidhjen e pretendimeve të bëra nga palët negociuese si dhe pretendimet e kreditorëve mbi ndërmarrjet publike dhe shoqërore.


BORXHI NDËRKOMBËTAR I TRASHËGUAR I KOSOVËS

Kjo analizë e studimit është e orientuar në borxhin ndërkombëtar të trashëguar të Kosovës, duke u fokusuar në detyrimet që ka Kosova. Qëllimi i këtij punimi është të krahasoj përvojat e shteteve të tjera të ish-Jugosllavisë duke përcaktuar kreditorët ndërkombëtarë dhe shumat përkatëse. Studimi në thelb do të mbuloj katër çështje specifike, duke filluar me (I) burimin e brendshëm dhe fushëvepimin e detyrimit të Kosovës për t’u pajtuar me shlyerjen e borxheve të trashëguara ndërkombëtare; (II) eksplorimin e përvojave të shteteve të tjera të ish-Jugosllavisë; (III) përcaktimin e kreditorëve ndërkombëtarë dhe matjen apo llogaritjen e fushëveprimit të borxhit të trashëguar, duke përfshirë, siç zbatohet, të dyja shumat e paguara dhe ato të mbetura. Studimi mbaron me seksionin IV, i cili përcakton përfundime dhe rekomandime.


FONDI I PENSIONIT DHE AFTËSISË SË KUFIZUAR TË ISH-KRAHINËS AUTONOME SOCIALISTE TË KOSOVËS

Në këtë studim, qëllimi është të vlerësohet borxhi i mundshëm i pensionistëve kontribues si një parakusht për të kërkuar kompensim nga Republika e Serbisë, e cila në mënyrë të paligjshme shfuqizoi dhe pezulloi pagesën e përfitimeve të pensionistëve shqiptarë dhe jo-serbë në Kosovë.


TRASHËGIMIA KULTURORE SERBE NË KOSOVË

Trashëgimia kulturore e një shteti është produkt i të gjithë popujve të ndryshëm që kanë banuar në atë tokë nga parahistoria deri në kohët moderne dhe prandaj si rregull i ndryshëm dhe i shumëllojshëm, reflekton karakterin etnik të krijuesve të tij. Ky studim trajton trashëgiminë kulturore serbe (tani e tutje, SRCH) në Kosovë dhe si kjo mund të trajtohet në kontekstin e një marrëveshjeje përfundimtare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve të tyre. Qëllimi i këtij studimi është se mund të shërbej si një udhërrëfyes për lidhjen e çështjeve komplekse dhe të ndjeshme të cilat janë shkruar me titull dhe që formojnë një përbërës të rëndësishëm të realitetit të Kosovës sot.


DËMSHPËRBLIMET PËR KRIMET E LUFTËS TË KRYERA NË KOSOVË NË DRITËN E MARRËVESHJEVE TË ARDHSHME GJITHËPËRFSHIRËSE DHE LIGJËRISHT OBLIGATIVE NDËRMJET KOSOVËS DHE SERBISË

Ky studim shqyrton madhësinë e dëmeve dhe shkatërrimit të shkaktuar nga autoritetet e Republikës së Serbisë dhe, sipas rastit, Republikës Federale të ish-Jugosllavisë, në territorin e Kosovës që rrjedh nga krimet e luftës dhe nga barbarizmat e tjera të ndërlidhura të cilat janë kryer nga autoritetet e përmendura. Metodologjia bazohet kryesisht në të dhëna autoritative, cilësore dhe sasiore, të prodhuara dhe të publikuara nga mediat neutrale ose forume të institucionalizuara, gjykata (p.sh. ICTY) dhe në rastin e kundërt (p.sh. Human Rights Watch) që kanë shfaqur një shkallë të lartë specifike të objektivitetit në krijimin dhe prezantimin e fakteve përkatëse.


TREPÇA

Qëllimi i këtij punimi është të theksoj statusin ligjor të ndërmarrjeve në ish-Jugosllavi dhe gjithashtu rëndësinë e marrëdhënieve ndërmjet njësive përbërëse të Republikës Socialiste Federale të Jugosllavisë (RSFJ). Në këtë kontekst, rasti specifik që do të analizohet është ndërmarrja shoqërore (SOE) Trepça në Kosovë. Trepça ishte ndërmarrja më e madhe shoqërore në Kosovë dhe një eksportues i madh dhe një burim fitimi në valutë të huaj në Jugosllavi. Ishte një kompleks i madh industrial, metalurgjik dhe kimik i vendosur në Kosovë (edhe pse kishte disa asete të tjera në pjesë të tjera të Jugosllavisë). Në kulmin e saj në fillimin e viteve 1980-ta, ajo punësoi rreth 22,000 njerëz edhe pse niveli i punësimit u zvogëlua gradualisht gjatë viteve 1980 dhe më vonë.


 


 


 

Publikimet e RIDEA-s
Publikimet e RIDEA-s RIDEA publikon artikuj akademik në revista të njohura ndërkombëtare, komente dhe opinione në gazetat e përditshme vendore dhe ndërkombëtare.
Raporte dhe Studime
Raporte dhe Studime ZËRI I POPULLIT RRETH 'FINALES SË MADHE' NDËRMJET KOSOVËS DHE SERBISË (VËLLIMI I).
Artikuj Akademik
Artikuj Akademik Kufijtë e një marrëdhënie të lënë pas dore: Korrupsioni dhe Liria Ekonomike. Qerimi, Qerim R. dhe Sergi, Bruno S.
Revista për Çështje Evropiane dhe Ndërkombëtare
Revista për Çështje Evropiane dhe Ndërkombëtare Gjendja e përgjithshme e sferës së botimeve akademike ose shkencore në Kosovë, Shqipëri, Mal të Zi dhe shtete të tjera.
Komente/OP-ED
Komente/OP-ED Problemet e vjetra dhe shtetet e reja. Qerim Qerimi. (Taipei Times, 2008).
E-newsletter
E-newsletter Përmbledhje e aktiviteteve të RIDEAs në aspekte të ndryshme që shfaqet dy herë në vjet.