Deklaratë e Misionit
Deklaratë e Misionit

Instituti Kërkimor për Çështje Evropiane dhe të Zhvillimit (RIDEA) është një organizatë joqeveritare e pavarur, e përkushtuar për të nxitur dhe përsosur cilësinë e debatit dhe analizës për çështje evropiane dhe të zhvillimit në Kosovë dhe më gjerë në rajon. RIDEA beson në parimet e lirisë, të shoqërisë së lirë dhe përgjegjësisë, dhe gjeneron frymëzimin e saj mbështetur në këto parime. Ajo kërkon të luaj një rol kyç në kerkime dhe promovimin e ideve të reja praktike, nismave dhe zgjidhjeve të problemeve me të cilat përballen aspektet zhvillimore dhe procesi i integrimit evropian në Kosovë dhe më gjerë. Pra, ajo synon të jetë një forcë për ndryshime, duke gjetur dhe ofruar zgjidhje që janë të mbështetura në dëshmi dhe kanë efekte të gjera, si dhe janë të integruara mirë në proceset e politikëbërjes. Duke vepruar kështu, së bashku me hulumtimet e saj, RIDEA organizon debate, seminare, konferenca, trajnime dhe projekte të tjera të ndërlidhura, duke synuar që të angazhojë shkollarët, studiuesit dhe hartuesit e politikave në punën e saj. Si një organizatë e pavarur, RIDEA është jo-fitimprurëse dhe projektet e saj financohen tërësisht nga dhurimet apo donacionet e individëve dhe të kompanive private dhe publike për të kryer punën dhe përmbushur misionin e saj.

List of videos