Sfondi dhe Historiku
Sfondi dhe Historiku

Instituti Kërkimor për Çështje Evropiane dhe të Zhvillimit (RIDEA) është një organizatë e pavarur, jo-fitimprurëse dhe e orientuar kah kërkimet, e specializuar dhe përkushtuar ndaj studimit dhe kuptimit të çështjeve evropiane dhe të zhvillimit. Projektet e RIDEA-s financohen tërësisht nga dhurimet e individëve dhe të kompanive publike dhe private, për të bërë të mundur kryerjen e punëve dhe përmbushjen e misionit. Në të kaluarën, organizata ka hartuar dhe publikuar një sërë studimesh dhe dokumentash të politikave për aspekte kyçe të proceseve integruese evropiane dhe marrëdhënieve ndëretnike, çështjeve dhe politikave të jashtme, të drejtës ndërkombëtare, politikave publike, dhe sektorit të arsimit në Kosovë. Po ashtu, Instituti RIDEA ka organizuar një seri të konferencave, seminareve dhe punëtorive me palët përkatëseinteresit për tema e lartëcekura.

Në të kaluarën, ekipi i RIDEA-s ka shërbyer në kapacitete që janë të rëndësishme për misionin dhe objektivat që Instituti synon t'i arrijë, përfshirë përvojë pune në institucione vendore si Zyra e Kryeministrit të Kosovës, Ministria e Punëve të Jashtme, Ministria e Drejtësisë, Universiteti i Prishtinës, dhe të tjera. Anëtarët e RIDEA-s, po ashtu, kanë përvoja të konsiderueshme edhe në punën me institucione ndërkombëtare.

Po aq me rëndësis, anëtarët e RIDEA-s kanë përvojë të shumtë në veprimtari kërkimi me një sërë institucionesh hulumtuese vendëse e ndërkombëtare dhe institucione arsimore. Në të kaluarën, ata kanë bërë kërkime, studime ose mbajtur ligjërata në institucione si Universiteti i Harvardit, Universiteti i Oxford-it, Universiteti i Cambridge-it, Universiteti i Firencës, Universiteti i Yale-it, Universiteti i Manchester-it, Universiteti i Vienës, Universiteti i Ghent-it, Universiteti i Lirë i Amsterdamit, Akademia e Hagës për të Drejtën Ndërkombëtare, Instituti Max Planck për të Drejtën e Krahasuar Publike dhe të Drejtën Ndërkombëtare, dhe të tjera institucione.

Ngjashëm, anëtarët e ekipit të RIDEA-s kanë qenë aktivë edhe në fushën e publikimeve. Ata janë autorë apo bashkëautorë të një numrër të librave, kapitujve të librave dhe artikujve akademik dhe të tjerë në lidhje me rajonin e Ballkanit Perëndimor, si dhe për tema të tjera të rëndësishme si, konsolidimi i demokracisë, proceset e integrimit evropian, sundimi i ligjit dhe mbrojtja e të drejtave të njeriut dhe e lirive themelore, etj. Po kështu, anëtarët kyç të personelit të organizatës kanë qenë pjesë e konferencave të ndryshme rajonale dhe ndërkombëtare në lidhje me këto tema. Në të vërtetë, Instituti mban lidhje të ngushta me një sërë rrjetesh profesionale dhe institucionesh akademike në shkallë botërore (p.sh. Qendra për Studimet e BE-së – Universiteti i Ghentit, Qendra për Studime Ndërkombëtare – Universiteti i Oksfordit, etj.).

List of videos