Artikuj Akademik
Artikuj Akademik

Kufijtë e një marrëdhënie të lënë pas dore: Korrupsioni dhe Liria Ekonomike

Qerimi, Qerim R. dhe Sergi, Bruno S.

Problemet e Tranzicionit Ekonomik ( 2012)

Ky artikull shqyrton ndikimin e lirisë ekonomike në fushën më të gjerë të performancës institucionale. Në veçanti, shqyrton një dimension relativisht të lënë pas dore të korrelacionit midis lirisë ekonomike dhe korrupsionit. Ndërsa liria ekonomike ka qenë e studiuar nga pikëpamja e ndërlidhjes së saj me dimensione të ndryshme kritike te jetës dhe shkencës të tilla si: luhatshmëria e ciklit të biznesit, papunësia, rritja, institucionet, dhe vrasjet, hetimi kryesorë i këtij artikulli përfshin ndikimin e drejtpërdrejtë të lirisë ekonomike në performancën institucionale, e matur në bazë të efikasitetit institucional në reduktimin apo në çrrënjosjen e sjelljes së korruptuar. Ne përfshijmë një rishikim të literaturës përkatëse dhe analiza jonë është e mbështetur në të dhëna empirike autoritative. Shtrirja gjeografike e analizës është në vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor.


Teknologjia dhe Zhvillimi: Universalizimi i Qasjes në, dhe Mbrojtjes së, Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit

Qerimi, Qerim R.

Revista Ndërkombëtare për Ekologji Sociale dhe Zhvillim të Qëndrueshëm (2012)

Si shumë tipare të informacionit modern digjital dhe komunikimit online që janë duke shndërruar dhe transformuar mënyrat tradicionale të ndërveprimit dhe identitetit, po kështu është duke u transformuar nevoja për trajtimin e këtyre tipareve të reja në mënyra që përputhen me realitetet përkatëse. Një pjesë e madhe e ndodhive dhe përvojave njerëzore ka të ngjarë të ndodhin apo ndeshen në mënyra të ndryshme nga ato që janë parë në epokën para-digjitale. Duke qenë dëshmitar të një numri të ngjarjeve dhe përvojave të tilla, faza tjetër është veprimi dhe të kuptuarit. Ndërsa potenciali për ndryshim dhe zhvillim të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit (TIK) është duke marrë famë, përdorimi i saj është duke dhënë fryt, dhe popullsia botërore e internetit është rritur vazhdimisht, po kështu është duke u rritur kërkesa për të mundësuar qasje të barabartë, më të gjerë, dhe mbrojtje të kësaj qasjeje. Në këtë mënyrë, ky artikull merret me dy çështje themelore: (1) si të universalizohet qasja në teknologjitë e informacionit dhe të komunikimit, dhe (2) si të mbrohet ajo nga abuzimi, censura dhe kufizimi. Këto çështje janë hulumtuar nga perspektivat e së drejtës ndërkombëtare.

Fjalët kyqe: Informacioni global, e drejta ndërkombëtare, zhvillimi i qëndrueshëm, teknologjia dhe zhvillim, teknologjia dhe revolucionet.


Mbivendosje juridiksionesh, territor i kontestuar, gjendja e pazgjidhur: rasti i përplasjes së shtetësisë në Kosovë

Krasniqi, Gezim

Studimet e shtetësisë (2012)

Ky dokument shqyrton regjimin e sapolindur të shtetësisë së Kosovës që nga shpallja e pavarësisë së vendit në vitin 2008. Ajo argumenton se karakteristikat përcaktuese të shtetësisë kosovare janë: (1) miratimi i modelit të "shtetit-të ri" (p.sh. përfshirja në shtetësinë e saj e të gjithë banorëve të Kosovës); (2) tensioni midis koncepteve qytetare dhe multikulturore të shtetësisë në njërën anë, dhe konceptet etno-nacionale në anën tjetër; dhe (3) natyra e kontestuar dhe juridiksionet e mbivendosjes. Përveç kësaj, ajo pretendon se mosmarrëveshja e tashme ligjore, politike dhe territoriale në Kosovë rrezikon seriozisht konsolidimin e regjimit të shtetësisë së Kosovës dhe e ka kthyer Kosovën në një territor të sovraniteteve të përbashkëta 'de facto' (konstelacione-si godinë).


Socializmi , Utopia Kombëtare , dhe Muzika Rock : Brenda Skenës së muzikës Rock të Jugosllavisë , 1970-1989'

Krasniqi , Gezim

Qendra e Lindjes së Europës (2011)

Ky studim analizon skenën e sapolindur shqiptare të Rock-ut në Kosovë në vitet 1970-ta dhe 1980-ta. Ajo argumenton se skena rock përfaqësonte një lëvizje nënkulturore si ajo e " devijuar " nga kultura mbizotëruese shqiptare në Jugosllavi (dhe Shqipëri , gjithashtu), duke prezantuar forma të reja të shprehjes, si dhe një lëvizje kundërkulturore brenda hapësirës më të madhe të Jugosllavisë për të përcjell mesazhe politike që sfidojnë rendin mbizotërues politik në Jugosllavi. Si një fenomen kulturor ngulitur në një kontekst të veçantë social-ekonomik dhe gjeo-politik , skena shqiptare rock në Kosovë , ndonëse relativisht jetëshkurtër , ka pasur ndryshime të rëndësishme në jetën kulturore dhe shoqërore të Kosovës.


‘Fryti i ndaluar’ : Islami dhe politika e identitetit në Kosovë dhe Maqedoni

Krasniqi , Gezim

Studimet e Evropës Juglindore dhe të Detit të Zi (2011)

Ky dokument përshkruan bashkëveprimin e fesë dhe politikës , si dhe të aktorëve të jashtëm dhe të brendshëm midis komuniteteve shqiptare në Kosovë dhe Maqedoni. Ajo argumenton se Islami nuk ka qenë kurrë i lejuar në hapësirën politike , përkundër përpjekjeve të rasteve për t'a politizuar atë dhe të shfrytëzojë atë për motive politike dhe nacionaliste. Kjo mungesë relative e Islamit nga sfera politike është për shkak të një konteksti të caktuar social dhe politik , si dhe me një përvojë të veçantë historike. Megjithatë, dikush mund të përshkruaj një prani më të madhe të Islamit në mesin e shqiptarëve në Maqedoni , për arsye që lidhen me pozitën e tyre si minoritet brenda një vendi me shumicë ortodokse që është duke kaluar nëpër një proces të riafirmimit të fesë si një shtyllë thelbësore e identitetit kombëtar maqedonas në zhvillim.


Fuqia e BE-së në Çështjet Ndërkombëtare: Rasti i Misionit të EULEX-it në Kosovë

Greiçevci, Labinot

Perspektivat mbi Shoqërinë dhe Politikën Evropiane (2011)

Ky artikull diskuton një nga misionet e Politikës së Sigurisë dhe Mbrojtjes së Bashkimit Evropian (ESDP) dhe deri më tani, misionit më të madh të BE-së në fushën e menaxhimit të konfliktit: misioni i sundimit të ligjit në Kosovë i njohur si EULEX KOSOVË. Korniza teorike e këtij artikulli është e bazuar në konceptet dhe teoritë që kanë të bëjnë me rolin ndërkombëtar të BE-së . Ky artikull studion disa aspekte të rëndësishme të misionit të EULEX-it në Kosovë. Kështu ai shtjellon çështjet e mëposhtme: (a) bazën fillestare të misionit të EULEX-it që mbështetet në propozimin gjithëpërfshirës të propozimit të Ahtisaarit për statusin e ardhshëm të Kosovës; (b) lansimin e EULEX-it, dhe nëpërmjet kësaj, kohezionin e BE-së për misionin në fjalë ; (c) procesin e vështirë të vendosjes së EULEX-it në Kosovë, që rezultoi në ‘autoritet të komprementuar’ dhe në ‘pranimin e dykuptimshëm’ të vetë misionit; dhe (d) autonominë e EULEX-it në raport me aktorët e tjerë ndërkombëtar (veçanërisht UNMIK-un) dhe entitetet e tjera të BE-së të përfshira në Kosovë. Për më tepër, artikull shqyrton implikimet që fuqia e kufizuar e veprimit të EULEX-it mund të ketë për kontributin e tanishëm dhe të ardhshëm të EULEX-it, duke analizuar shkurtimisht rezultatet fillestare dhe dështimet e EULEX-it në Kosovë. Rrjedhimisht, artikulli shqyrton procesin e lansimit dhe vendosjes së EULEX-it në Kosovë dhe hedh dritë mbi politikat e BE-së në Kosovës dhe në Ballkanin Perëndimor.


Kërkesat Përmbajtësore dhe Procedurale për Anëtarësim në Organizatën e Kombeve të Bashkuara

Qerimi, Qerim

''E Drejta'', Nr. 1/2010

Ky punim ka dy qëllime kryesore: Së pari, të identifikojë, qartësojë dhe diskutojë kushtet për pranim të një kandidati në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, dhe së dyti, të paraqesë procesin praktik të anëtarësimit në këtë organizatë. Në funksion të përmbushjes së qëllimit të parë, diskutimi do të shtrihet gati ekskluzivisht në jurisprudencën e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë. Ndërsa në qëllimin e dytë, do të diskutohen dhe analizohen rregullat përkatëse të procedurës për Asamblenën e Përgjithshme dhe Këshillin e Sigurimit. Brenda këtij konteksti të gjerë, ky punim trajton kompetencat përkatëse të këtyre organeve themelore të Kombeve të Bashkuara në procese të vendimmarjes për pranimin ose refuzimin e një kandidati për anëtarësim në organizatën botërore. Leximi dhe kuptimi i provisioneve përkatëse të Kartës, gjithshtu interpretohet nga Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë, atikulli e konfirmon hipotezën se anëtarësimi i shteteve të reja në Organizatën e Kombeve të Bashkuara është subjekt i gjykimit të organizatës, dhe se diskrecioni i shteteve, sidomos i anëtarëve të përhershëm të Këshilli të Sigurimit të OKB-së, nuk është i pakufizuar. Në fakt, diskrecioni i tyre, ndonëse i mundshëm në verifikimin e kritereve të kërkuara për anëtarësim, është dhe duhet të jetë i kufizuar nga lista e kushteve të specializuar të Kartës për anëtarësim e cila në vete është e limituar dhe kompletuar.


Operandi Modus i Bashkësisë Ndërkombëtare në Bosnjë dhe Hercegovinën dhe Kosovën e Paslufte: Një vlerësim kritik

Krasniqi, Gezim

Südosteuropa (2010)

Ky punim analizon përfshirjen e bashkësisë ndërkombëtare në rajonin e ish-Jugosllavisë, duke u fokusuar në rastet e Bosnjë dhe Hercegovinës dhe Kosovës, si dhe në përpjekjet e saj për të nxitur demokraci multietnike në këto shoqëri të shkatërruara nga lufta. Ajo argumenton se mbizotëron supozimi në mesin e bashkësisë ndërkombëtare se kornizat institucionale demokratike dhe multikulturore do t'i jepnin automatikisht rritje demokracisë liberale në ish-Jugosllavi, pavarësisht nga krijimi i sundimit të ligjit, ka dëmtuar përpjekjet për të krijuar demokraci mirë-funksionale dhe shoqëri të qëndrueshme. Për më tepër, gazeta argumenton se pavarësisht nga mantra e "multietnicitetit" përhapur nga administrata ndërkombëtare në Bosnjë dhe Hercegovinë si dhe në Kosovë, ndarja etnike është ushqyer duke zbatuar parimin e territorialitetit kur jepen të drejta të diferencuara në grup.


'Sistemi paralel' në Kosovë: forcimi i identitetit etnik përmes solidaritetit dhe veprimit të përbashkët shoqëror

Krasniqi, Gezim

Rishikim nga SEEU (2010)

Ky punim argumenton se solidariteti etnike dhe kombëtar i shprehur në mesin e shqiptarëve në Kosovë në vitet 1990-ta, i cili u krijua si rezultat i veprimit shoqëror dhe politik, kishte një ndikim të rëndësishëm në mobilizimin politik dhe forcimin e identitetit kombëtar të shqiptarëve të Kosovës. Kjo lëvizje dhe veprim i përbashkët shoqëror që ndërmori ka përforcuar ndjenjën e përkatësisë dhe identifikimit etnik në mes shqiptarëve. Më tej thotë se solidariteti, pavarësisht nga fakti që është krijuar me qëllim të ofrimit të grupeve të pafavorizuara me një burim për veprim kolektiv dhe grup vetë-mbrojtje, ajo mund të çojë në "jopërzirjen" etnike ose kombëtare, tjetërsimit dhe armiqësisë. Përveç çështjes së solidaritetit, ky punim analizon 'sistemin paralel' të Kosovës nga pikëpamja e lëvizjeve sociale dhe rrjeteve, si dhe marrëdhëniet e tij me identitetin dhe ndryshimet politike që kanë për qëllim për të arritur.


Rasti i Kosovës: Shtet-ndërtimi ndërkombëtar nga një status i pazgjidhur politik në një shtet të pavarur

Greiçevci, Labinot

Revista e ISIG-ut - Tremujori i Sociologjisë Ndërkombëtare (2009)

Ky artikull ka të bëjë me rastin e Kosovës, ku komuniteti ndërkombëtarë ka pasur dhe ka në një farë mase akoma rolin kryesor të shtet-ndërtimit. Ky artikull bazohet në literaturë konceptuale të teorive ndërkombëtare të shtet-ndërtimit duke studiuar arritjet dhe sukseset në njërën anë, si dhe dështimet e kufizimet e këtij procesi në anën tjetër. Rrjedhimisht, artikulli analizon dhe shqyrton rolin që komuniteti ndërkombëtar ka pasur nga fillimi e deri në ditët e sotme në këtë proces të ndërlikuar të shtet-ndërtimit, sidomos në çështjet e ndërtimit të institucioneve dhe rindërtimit dhe zhvillimin ekonomik. Kështu që, artikulli tenton të hedh dritë mbi fazën në të cilën komuniteti ndërkombëtar ka arritur deri më tani në këtë proces të shtet-ndërtimit. Për më tepër, artikulli analizon duke u mbështetur në koncepte teorike, mënyrat apo format për të lëvizur përpara, dhe nëse ky proces mund të çojë në një shtet të vetë-qëndrueshëm ose të dështuar, në rastin e Kosovës.


Grupimet joformale ad hoc të shteteve si mjet alternativ i zgjidhjes së konflikteve: Rasti i “Grupit të Kontaktit”

Qerimi, Qerim R.

Rishikim ligjor SHBA-Kinë (2009)

Ky punim shqyrton rolin e grupeve joformale, të tilla si “Grupi i Kontaktit”, në praktikën bashkëkohore të parandalimit të konflikteve, ndërmjetësimit dhe zgjidhjes së tyre. Ai më tej ka për qëllim të shqyrtojë statusin ligjor të këtij grupimi ad hoc të shteteve sipas të drejtës ndërkombëtare, duke analizuar angazhimin e Grupit të Kontaktit dhe funksionimin në rastet si Namibia (dikur e njohur si Afrika Jugperëndimore), Bosnjë dhe Hercegovina, dhe Kosova. Ky studim empirik është i dobishëm për të përcaktuar dhe përkufizuar marrëdhënien që është krijuar ndërmjet proceseve dhe institucioneve formale dhe joformale në nivel planetar, si rezultat i shfaqjes dhe përhapjes së grupimeve joformale ad hoc të shteteve. Bazat e autoritetit, efektiviteti politik, si dhe vendi dhe pozita e Grupit të Kontaktit në kuadër të sistemit ekzistues të OKB-së të sigurisë së përbashkët janë përdorur për të kuptuar arsyet pas formimit dhe ekzistencës, si dhe kontributin dhe vlerën e këtyre strukturave joformale.


Roli i dialogut ndëretnik në reduktimin e paragjykimeve dhe përmirësimin e komunikimit në Kosovë

Voca, Shpend

Studime të Aplikuara të Transformimit të Konfliktit (2009)

Studimi aktual shqyrton rastin e dialogut ndër-etnik në Fushë Kosovë në lidhje me procesin e kthimit. Studimi fokusohet në pjesëmarrjen e komunitetit shqiptar dhe të komunitetit serbë (të rikthyer në Kosovë) në takimet e dialogut ndër-etnik. Të dhënat e këtij studimi rrjedhin nga vëzhgimi gjatë takimeve të dialogut dhe nga intervistat me pjesëmarrësit. Hulumtimi aktual tregon se dialogu ndër-etnik zvogëlon paragjykimet dhe përmirëson komunikimin. Në këtë studim është përdorur 'hipoteza e kontaktit' për të studiuar këtë çështje në mënyrë sistematike. Gjetjet e këtij studimi sugjerojnë se ndryshimet kanë ndodhur në pritjet e pjesëmarrësve, të mësuarit, dhe përvojat emocionale. Për më tepër, gjetjet sugjerojnë thyerjen e barrierave në komunikim, një numër në rritje i përshëndetjeve, dhe bisedave të gjata në mënyrë miqësore. Lidhur me procesin e përgjithësimit, çka me siguri mund të pretendohet, janë se përvojat që kanë ndodhur në mes të pjesëmarrësve, përmbajnë potencial për reduktimin e paragjykimeve dhe përmirësimin e komunikimit midis anëtarëve të komunitetit të papërfshirë në takimet e dialogut. Megjithatë, ky hulumtim ka treguar gjithashtu se zhvillimet e jashtme që kanë ndodhur në Kosovë në atë kohë, kanë krijuar pengesa negative në reduktimin e paragjykimeve dhe përmirësimin e komunikimit.


Dëmtuar njësoj , por përsëri jo të barabartë; Qiproja, Tajvani dhe Kosova

Krasniqi , Gezim

Gazeta e të Drejtave të Njeriut dhe Politikës (2009)

Ky dokument përcakton për të shqyrtuar dhe për të krahasuar tre raste të bashkësive politike, ku mosmarrëveshjet e brendshme dhe/ose të jashtme politike ekzistojnë në lidhje me natyrën e shtetit dhe subjektivitetit të saj politik dhe juridik në të drejtën ndërkombëtare, përkatësisht Qipros, Tajvanit dhe Kosovës. Duke shikuar në kufizimeve të caktuara dhe aftësi krejt të ndryshme shtetërore të tre rasteve studimore, ky punim argumenton se shtetësia dhe kriteret e njohjes shpesh janë kontradiktore dhe të paqarta. Përveq kësaj, ajo sugjeron se një praktikë e re e shtetësisë së pjesshme dhe sovranitetit të pakompletuar po fiton momentum në politikën ndërkombëtare. Në këtë kontekst, ajo shqyrton rolin e vazhdueshëm të zvogëluar të modelit Westphalian të shtetit dhe pamundësisë dhe pafuqisë së Kombeve të Bashkuara (OKB) për të vendosur kritere të qarta për shtetësinë dhe zbatimin e tyre në përputhje me rrethanat.


Rasti i Kosovës: nga ‘Shtet-Ndërtimi Ndërkombëtar’ tek një ‘Shtet i Pavarur dhe i Mbikëqyrur Ndërkombëtarisht’

Greiçevci, Labinot

Revista e Studimeve të Integrimit Evropian dhe Federalizmit (2008)

Ky artikull ka të bëjë me procesin e shtet-ndërtimit ndërkombëtar në rastin e Kosovës. Pjesa teorike ndërtohet mbi sintezën e literaturës së ndërtimit të institucioneve dhe demokratizimit (duke përfshirë shoqërinë civile, kulturën qytetare, zgjedhjet e lira dhe ekonominë e tregut të lirë) në mënyrë që të analizoj rolin e bashkësisë ndërkombëtare në të gjitha këto çështje dhe për të trajtuar në veçanti rolin e BE-së në këtë proces. Artikull është i ndarë në dy pjesë: (a) pjesa e parë e artikullit analizon në njërën anë rolin dhe fuqinë që bashkësia ndërkombëtare kishte në kuadër të këtij procesi, dhe në anën tjetër, diskutohen sukseset dhe dështimet e bashkësisë ndërkombëtare në procesin e shtet-ndërtimit deri tek Deklarata e Pavarësisë së Kosovës; (b) pjesa e dytë trajton dhe analizon shkurtimisht zhvillimet më të reja në Kosovën e pavarur. Rrjedhimisht, artikulli përpiqet të nxjerrë përfundime bazuar në analizën e përgjithshme nëse shteti më i ri në botë (Republika e Kosovës) mund të jetë një shtet funksional i vetë-qëndrueshëm në një të ardhme afat-mesme.


Vlerësimi i rolit të Përfaqësuesit të Lartë ose Përfaqësuesit Special të BE-së në procesin e shtet-ndërtimit në Bosnjë dhe Hercegovinë: Ikja nga paradigma e shtetit të dobët apo të dështuar

Greiçevci, Labinot

Revista mbi të Drejtat e Njeriut dhe Politikat (2008)

Shtet-ndërtimi nga palët e treta, si e kundërta e shtet-ndërtimit autokton, nuk është një praktikë e vjetër. Kjo praktikë i ka rrënjët te fundi i fuqive koloniale për të forcuar kapacitetet e kolonive të tyre në mënyrë që të transferojnë sovranitetin te autoritetet lokale. Kjo praktikë është zbatuar pas përfundimit të Luftës së Dytë Botërore në rindërtimin e Gjermanisë dhe të Japonisë nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe aleatëve të saj. Në kohët e sotme, kjo praktikë në shumicën e rasteve është bartur nga ana e Kombeve të Bashkuara në pjesë të ndryshme të botës. Por, jo të gjitha këto misione kanë qenë të suksesshme, që domethënë se disa prej tyre kanë prodhuar shtete të dobëta ose të dështuara (p.sh., Somalia, Ruanda). Një fenomen i ri i kësaj praktike është roli në rritje dhe i rëndësishëm i Bashkimit Evropian në këto shtet-ndërtime dhe misione të rindërtimit ekonomik. Duhet të theksohet që kjo praktikë veçanërisht është zbatuar në Ballkanin Perëndimor, megjithëse nuk është e kufizuar vetëm në këtë rajon. Kështu, një nga rastet më kryesore për t’u shikuar në këtë aspekt është roli i BE-së në Bosnje e Hercegovinë (këtu e tutje “Bosnja” ose “BeH”), në veçanti roli i Përfaqësuesit të Lartë (“PL”) ose Përfaqësuesit Special të BE-së (“PSBE”) në Bosnjë. Qëllimi përfundimtar i këtij punimi është që të analizojë disa aspekte të rëndësishme të rolit dhe mandatit të Përfaqësuesit të Lartë ose të Përfaqësuesit Special të BE-së në procesin ndërkombëtar të shtet-ndërtimit në Bosnjë. Ky artikull së pari shkurtimisht do të adresojë rolin e BE-së që nga Marrëveshja për Paqe e Dayton-it e deri më sot, në mënyrë që të kemi një pasqyrë të qartë që do të na mundësojë analizë të mëtutjeshme. Së dyti, do të diskutohet në më shumë detaje mandati i Përfaqësuesit të Lartë në Bosnjë. Pastaj, do të shkohet tutje për të analizuar se si PL e ka ushtruar pushtetin dhe mandatin e tij në ndërtimin e institucioneve të reja të shtetit. Kjo pjesë gjithashtu do të vlerësoj vendimet e ndryshme të marra nga PL-të dhe pasojat e tyre në procesin e shtet-ndërtimit. Përfundimisht, pjesa e fundit e artikullit do të nxjerrë në pah nëse Bosnja gjatë gjithë këtij procesi i ka ikur apo është duke u munduar që t’i ikë paradigmës së një shteti të dobët ose të dështuar.


Një Qasje Rajonale Drejtë Zhvillimit Ekonomik në Ballkanin Perëndimor

Qerimi, Qerim R. dhe Sergi, Bruno S.

Revista Botërore për Ndërmarrësi, Menaxhment dhe Zhvillim të Qëndrueshëm (2008)

Ky punim merret me zhvillimin ekonomik në Ballkanin Perëndimor, me efektin e Bashkimit Evropian (BE) dhe qëndrueshmërinë e tij të mundshme sipërmarrëse. 'Faktori BE' është proezantuar, pasi tregon se edhe me tej zgjerimi i BE-së mund të ketë një ndikim pozitiv të rëndësishëm në biznes dhe në pritjet ekonomike të investitorëve ndërkombëtarë. Acquis communautaire është analizuar së bashku me një dimension rajonal të stabilitetit. Disa çështje të përbashkëta themelore, siç është bashkëpunimi rajonal si mjet për nxitjen e pajtimit dhe rritjes, dhe zhvillimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme (SMEs) si mjet për rritjen ekonomike dhe zhvillimin e qëndrueshëm, janë adresuar po ashtu në këtë punim.

Fjalët kyqe: zhvillimi rajonal, Ballkani, faktori BE, zgjerimi i BE-së, Bashkimi Evropian, zhvillimi ekonomik, qëndrueshmëria sipërmarrëse, sipërmarrja, zhvillimi i qëndrueshëm, bashkëpunimi rajonal, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, SMEs.


Të ndërtosh një shtet: Evropianizimi, Fuqia e BE-së dhe Shtet-Ndërtimi në Kosovë

Greiçevci, Labinot, Papadimitriou, Dimitris; Petrov, Petar;

Revista e Politikës së Jashtme Evropiane (2007)

Për artikuj të kompletuar, luteni që t’i referoheni revistave përkatëse.

Publikimet e RIDEA-s
Publikimet e RIDEA-s RIDEA publikon artikuj akademik në revista të njohura ndërkombëtare, komente dhe opinione në gazetat e përditshme vendore dhe ndërkombëtare.
Raporte dhe Studime
Raporte dhe Studime Substanca dhe Gjendja e Zbatimit te Marreveshjeve te Dialogut Kosove-Serbi
Artikuj Akademik
Artikuj Akademik Kufijtë e një marrëdhënie të lënë pas dore: Korrupsioni dhe Liria Ekonomike. Qerimi, Qerim R. dhe Sergi, Bruno S.
Revista për Çështje Evropiane dhe Ndërkombëtare
Revista për Çështje Evropiane dhe Ndërkombëtare Gjendja e përgjithshme e sferës së botimeve akademike ose shkencore në Kosovë, Shqipëri, Mal të Zi dhe shtete të tjera.
Komente/OP-ED
Komente/OP-ED Problemet e vjetra dhe shtetet e reja. Qerim Qerimi. (Taipei Times, 2008).
E-newsletter
E-newsletter Përmbledhje e aktiviteteve të RIDEAs në aspekte të ndryshme që shfaqet dy herë në vjet.