Revista për Çështje Evropiane dhe Ndërkombëtare
Revista për Çështje Evropiane dhe Ndërkombëtare

ISSN 2305-4336

Informacion i përgjithshëm

Gjendja e përgjithshme e sferës së botimeve akademike ose shkencore në Kosovë, Shqipëri, Mal të Zi dhe shtete të tjera të gadishullit Ballkanik, një sferë që i përket një kategorie kryesisht të neglizhuar dhe të pakonsoliduar. Mungesa e botimeve të ngjashme është edhe më e pranishme në fusha më të specializuara. Sa i përket njohurisë së Institutit Kërkimor për Çështjeve Evropiane dhe të Zhvillimit (RIDEA), ka pak, nëse ndonjë, revista akademike të botuara në rajon me interes të veçantë dhe specializim në fushën e zhvillimit dhe çështjeve Evropiane dhe ndërkombëtare. Në të vërtetë, duke pasur parasysh aspiratat Evropiane të rajonit dhe kërkesat që rrjedhin nga proceset integruese, është e domosdoshme të publikohet një revistë që ofron një forum dhe platformë për diskutime dhe analiza të përqendruara, kompetente dhe sistematike të proceseve të integrimit evropian dhe tjera të ngjashme, çështje më të mëdha Evropiane dhe ndërkombëtare.

Editor:

Dr. Labinot Greiçevci

Dr. Qerim Qerimi

Dr. Gëzim Krasniqi


--- 

Bordi Redaktues përbëhet nga studiues, shkollarë dhe profesorë nga universitete prestigjioze dhe qendra ndërkombëtare të ekselencës, siç janë Universiteti i Oksford-it, Universiteti i Harvard-it, Universiteti i Stanford-it, LSE, etj.

 


Thirrje për punime: Numri i veçantë i Revistës për Çështje Evropiane dhe Ndërkombëtare (JEIA)

Tema: Shtetësia Kontestuese dhe Territoret Kontestuese

Afati i dorëzimit: 28 Shkurt 2018

Revista e Çështjeve Europiane dhe Ndërkombëtare (JEIA) është një revistë e rishikuar ndërkombëtare e publikuar nga Instituti Kërkimor për Çështje Evropiane dhe të Zhvillimit (RIDEA). Ajo ka për qëllim të botojë artikujt e fundit për çështjet evropiane, si dhe në ato më të gjera ndërkombëtare, veçanërisht në lidhje me temën e zhvillimit. Revista është e regjistruar në ISSN.

Revista fton studiuesit, praktikuesit, politikëbërësit dhe studentët e diplomave hulumtues që të dorëzojnë artikuj origjinal për shqyrtim në një çështje të ardhshme të veçantë për Shtetin e Kontestuar dhe Territoret Kontestuese. Kontestimi mbi shtetësinë legjitime dhe kontrollin e territorit ka qenë historikisht dhe vazhdon të jetë një nxitës i madh i konflikteve dhe një pengesë për zhvillimin në shumë pjesë të botës, duke paraqitur sfida të mëdha për menaxhimin e konfliktit dhe për sigurinë njerëzore.

Kuptimi i shkaqeve, karakterit dhe pasojave të shtetit të kontestuar, dhe ballafaqimit me çështjet themelore politike dhe morale - Kush ka të drejtën për një shtet? A mund të barazohet integriteti territorial dhe e drejta për vetëvendosje? - vazhdojnë të jenë detyra urgjente për studiuesit, praktikuesit dhe politikëbërësit në mbarë botën. Numri i veçantë mirëpret kontributet nga perspektiva të ndryshme teorike dhe metodologjike, dhe që kanë të bëjnë me çdo rajon gjeografik ose periudhë historike.

Qëllimi i kësaj reviste është të eksplorojë drejtime dhe perspektiva të reja që kontribuojnë më së miri në qëllimet e zhvillimit të qëndrueshëm, të konceptuara në aspektin e politikave që promovojnë totalin më të madh neto të nevojave dhe aspiratave njerëzore në një kontekst të dhënë. Autorët e interesuar për të publikuar punën e tyre në numrin e ardhshme duhet të paraqesin artikujt e tyre në përputhje me ose në lidhje me temën e numrit të veçantë. Megjithatë, JEIA mbetet e hapur për të marrë në konsideratë gjithashtu publikimin e artikujve, eseve dhe rishikimeve të librave.

Udhërrëfyes për autorët:

Artikujt duhet të jenë mes 5,000 dhe 8,000 fjalësh (duke përfshirë shënime dhe bibliografinë). Përveç dorëshkrimit, autorët duhet të përfshijnë një abstrakt prej jo më shumë se 250 fjalësh. Dorëshkrimet pranohen për publikim me kuptimin se përmbajtja e tyre nuk është publikuar më parë. Nëse ndonjë pjesë e një artikulli ose ese tashmë është publikuar, ose është gati të publikohet diku tjetër, autori duhet të informojë revistën në kohën e dorëzimit. Dorëshkrimet duhet të dorëzohen në përputhje me stilin e referimit të Harvardit.

Afati i fundit për dorëzimin e dokumenteve është 15 janari 2018. Çështja e veçantë pritet të publikohet deri në fund të shkurtit 2018.

Ju lutemi dërgoni punimet dhe pyetjet tuaja në adresën e mëposhtme e-mail: jeia@ridea-ks.org ose ridea.institute@gmail.com


Udhëzime për autorët

Qëllimet dhe fushëveprimi

Revista e Çështjeve Evropiane dhe Ndërkombëtare është një revistë, qe botohet nga RIDEA, dy herë në vit. Eshtë e angazhuar te botojë artikujt e fundit në çështjet evropiane dhe ndërkombëtare, si dhe koncepte më të gjera; në veçanti ato që lidhen me temat e zhvillimit të brendshëm dhe ndërkombëtar, proceset integruese evropiane, rolin e organizatave ndërkombëtare, dhe proceset që lidhen në ndërtimin e shtetit dhe institucioneve.

Revista i fton studiuesit, praktikuesit, politikëbërësit dhe studentët të diplomuar në hulumtim që të paraqesin artikuj ose ese për publikim të mundshëm. Në mënyrë tipike, revista publikon artikuj dhe ese të paraqitura në një simpozium ndërkombëtar mbi një temë të përcaktuar nga Instituti. Megjithatë, revista mbetet e hapur duke konsideruar botimin e artikujve dhe eseve të pakërkuara. Revista ka për qëllim që të eksploroj drejtime dhe perspektiva të reja që kontribuojnë në synimet e zhvillimit të qëndrueshëm, duke e konceptuar në aspektin e politikave që promovojnë shumë totale më të madhe-neto të nevojave dhe aspiratave njerëzore, në një kontekst të dhënë.

Dorëshkrimet dhe Referencat

Në aspektin e formës, dorëshkrimet e artikullit duhet të dorëzohen së bashku me tekst dhe me fusnotat e shtypura. Fusnotat duhet të përputhen me stilin e referimit të Harvardit. Përveç dorëshkrimit, autorët duhet të përfshijnë edhe një abstrakt të saktë të jo më shumë se 250 fjalë. Dorëshkrimet janë pranuar për botim me bindjen se përmbajtja e tyre është e pabotuar më parë. Nëse ndonjë pjesë e një neni ose eseje, veç se është e publikuar, apo do të publikohet diku tjetër, autori duhet ta informojë Revisten në kohën e dorëzimit. Revista i vlerëson të gjitha dorezimet dhe do të përpiqet që te njoftojë autorët per pranimin apo refuzimin sa më shpejt të jetë e mundur.

Dorëzimet

Ju lutemi dërgoni aplikimet në: ridea.institute@gmail.com me "Dorëzimi i Dorëshkrimit: [ TITULLI I ARTIKULLIT]" në subjektin e titullit. Ne, veçanërisht inkurajojmë dorëzimin e artikujve dhe eseve nën 15,000 fjalë (përfshirë fusnotat). Këto udhëzime do të jetë një faktor konsiderues për botim.


Të gjitha korrespondencat duhet të adresohen tek:

Instituti Kërkimor për Çeshtje Evropiane dhe të Zhvillimit (RIDEA)

Sheshi Nëna Terezë · Hyrja I · 59A · Nr.10, Pristina 10000Revista e Çështjeve Evropiane dhe Ndërkombëtare (JEIA)

Publikimet online

Vëllimi I Numri 1 Janar 2013

PDF

Publikimet e RIDEA-s
Publikimet e RIDEA-s RIDEA publikon artikuj akademik në revista të njohura ndërkombëtare, komente dhe opinione në gazetat e përditshme vendore dhe ndërkombëtare.
Raporte dhe Studime
Raporte dhe Studime Substanca dhe Gjendja e Zbatimit te Marreveshjeve te Dialogut Kosove-Serbi
Artikuj Akademik
Artikuj Akademik Kufijtë e një marrëdhënie të lënë pas dore: Korrupsioni dhe Liria Ekonomike. Qerimi, Qerim R. dhe Sergi, Bruno S.
Revista për Çështje Evropiane dhe Ndërkombëtare
Revista për Çështje Evropiane dhe Ndërkombëtare Gjendja e përgjithshme e sferës së botimeve akademike ose shkencore në Kosovë, Shqipëri, Mal të Zi dhe shtete të tjera.
Komente/OP-ED
Komente/OP-ED Problemet e vjetra dhe shtetet e reja. Qerim Qerimi. (Taipei Times, 2008).
E-newsletter
E-newsletter Përmbledhje e aktiviteteve të RIDEAs në aspekte të ndryshme që shfaqet dy herë në vjet.